top of page

Geef hem AL je zorgen en angst

-English version below-


Als iemand die vanwege mijn gezondheidsproblemen 'risico' heeft op complicaties van Covid-19, realiseerde ik me vorige week dat dit een zorg voor mij was geworden en dat ik mij aan mijn angst vast hield, in plaats van ze over te geven aan Jezus, ook al had ik vanaf dag één Gods vrede gezocht voor deze situatie. Echter, met zijn gebruikelijke "ik heb dit" timing, herinnerde God me aan een vers van mijn maandelijkse bijbelstudiethema; dat ik hier een keuze heb; dat ik mijn angst kon blijven vasthouden en zien groeien, of 'mezelf kon vernederen' (1 Petrus 5: 6) en erop vertrouwen dat hij ze voor mij ging dragen. Hij daagde mij uit om in plaats van zelf mijn situatie proberen te beheersen, op hem te vertrouwen.


Dit vers herinnert me er niet alleen aan dat God mijn angst kan wegnemen, maar ook dat hij dat WIL doen. Best gaaf, toch? Hij geeft zo veel om mij (en om jou!) dat hij om elk detail van mijn leven geeft - inclusief al mijn angst en zorgen, hij geeft erom dat ik bezwaard ben, en luistert daarom naar en hij vraagt ??mij om mijn zorgen aan hem te geven zodat hij ze voor mij kan dragen.


Ik moest een bewuste keuze ervoor maken. Het woord ‘afwentelen’ zoals gebruikt in dit vers betekent ‘met kracht verplaatsen’ en dat is geen passieve handeling. Het vereist een beslissing van mij om mijn angst los te laten en erop te vertrouwen dat God voor alle dingen zorgt waar ik me zorgen over maak, voor de dingen waar ik zelf voor probeer te zorgen. Het is een keuze om op God tot in de details te vertrouwen in plaats van op mijzelf. Betekent dit dat ik geen verantwoordelijkheid meer heb? Natuurlijk niet. Het is nog steeds aan mij om verstandig te handelen en om mijn best te doen om mezelf en mijn gezin te beschermen, maar de focus is verschoven van mijn kunnen om het probleem op te lossen naar vertrouwen op Jesus’ zorg voor mij.


Ik hou van de vertaling van dit vers in de Passievertaling: "Giet al je zorgen en stress op hem uit en laat ze daar, want hij zorgt altijd liefdevol voor ons"


Zodra ik hem mijn angst heb gegeven, moet ik het daar ook laten! Soms is het zo gemakkelijk om terug te gaan en ze opnieuw op te pakken, maar ik moet mezelf eraan herinneren wie de touwtjes in handen heeft.


Vertrouwen we Jezus genoeg om hem te vertrouwen in alles dat ons zorgen geeft en angstig maakt, vooral in deze tijd waarin ‘normaal’ helemaal niet heel normaal is ..?


Laten we een keuze maken om alle dingen aan Jesus te geven die ons naar beneden trekken en ons bang of bezorgd maken in deze tijd en ze bij hem achter te laten, met de kennis dat hij ALTIJD voor ons zorgt. Geef hem AL je zorgen en angst, want geen enkel probleem is te klein of onbeduidend, en als je ze eenmaal in zijn handen hebt gelegd, laat ze daar dan blijven! Vertrouw erop dat hij je draagt en alles uitwerkt en als je voelt dat de zorgen terug beginnen te kruipen, ga dan terug naar hem en laat ze weer gaan - vraag hem om zijn vrede en laat het in je hart doordringen. Het leven lijkt op dit moment misschien vreemd en verontrustend, maar Jezus is hetzelfde en zal dat ook blijven.


.....................................................................Cast all your anxiety on him because he cares for you (1 Peter 5:7)


As someone who is labelled ‘at risk’ of complications from Covid-19 due to health issues, I realised last week that I had allowed this to become a worry for me, that I had been hanging on to my anxieties, rather than giving them over to Jesus, even though I have been seeking Gods peace for the situation from day one. With his usual “I’ve got this” timing however, God reminded me of this verse during my monthly bible study theme and reminded me that I have a choice here; that I could continue to hold onto my fears and watch my anxiety grow, or ‘humble myself’ (1 Peter 5:6 ) and trust Him to carry them for me, letting go of my perceived control and instead trusting in him to work things out.


This verse not only reminds me that God can take away my fears, but more than this he WANTS to. It’s pretty amazing isn’t it? He cares so deeply for me (and you!) that he cares about every detail of my life - including all my fears and worries, he cares that I am weighed down and so he inclines his ear and asks me to give my worries to him so that he can carry them.


I needed to make an active choice. The word ‘cast’ as used in this verse means ‘to fling, to throw with force’ and that is not a passive action. It requires a decision from me to let go of my fears, to trust God to take care of all the things I am concerned about, the things I’m trying to take care of myself. It’s a choice of trusting God with the details instead of myself. Does this mean that I have no responsibility anymore? Of course not. It is still up to me to act sensibly and to do what I can to protect myself and my family, but the focus has gone from me being able to solve the issue to trusting Jesus to take care of me.


I love the Passion translation’s version of this verse : “Pour out all of your worries and stress upon him and leave them there, for he always tenderly cares for us”


Once I have given my fears to him, I also need to let them stay there! It’s so easy at times to go back and try to hold onto them again, but I need to remind myself who is in control.


Do we trust Jesus enough to trust him with everything that causes us to worry and feel anxious, especially at this time when ‘normal’ is not very normal at all..


Let’s make a choice to pour out all the things that are dragging us down, that are making us feel anxious during this time onto Jesus and leave them there, remembering that he ALWAYS cares for us. Give him ALL your worries and fears for no problem is too small or insignificant, and once you have put them into his hands, let them stay there! Trust him to carry you, to work everything out and if you feel the worries start to creep back, go back to him and let them go again - ask him for his peace and let it soak into your heart. Life may seem strange and unsettling right now, but Jesus is the same and will remain so.


Maxine Geurts

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Kommentarer


bottom of page