top of page
ANBI

Het kerkgenootschap Nieuw Leven Maastricht is opgericht op 8 mei 2006. Voor de Nederlandse belastingbetaler is het goed om te weten dat Nieuw Leven Maastricht sinds 1 januari 2008 erkend is als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI, RSIN 818175229) en dus vrijgesteld is van schenkbelasting. Daarnaast zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59168579.
 
Op deze pagina vindt u de gegevens zoals voorgedragen door de belastingdienst.

Algemene gegevens

Naam kerkgenootschap: Nieuw Leven Maastricht

Contact & bezoek adres: De Abbey

Pater Kustersweg 24
6267 NL  Cadier en Keer

e-mail: info@nieuwlevenmaastricht.nl

RSIN: 818175229

Kamer van koophandel: 59168579

RekeningnummerIBAN: NL16INGB0004662716                                
BIC: INGBNL2A


Bestuur

De dagelijkse leiding en het geestelijk leiderschap van Nieuw Leven is in handen van het Governance Team. Het Governance Team legt verantwoording af aan het bestuur van Nieuw Leven Maastricht, welke financieel en juridisch eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van Nieuw Leven. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit een vertegenwoordiging van het Governance Team, maar dit is niet altijd het geval.

Het bestuur van Nieuw Leven bestaat minimaal uit drie personen in de rol van voorzitter, penningmeester, en secretaris. Leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen loon, maar kunnen wel voor Nieuw Leven gemaakte kosten declareren. Eventuele bestuursleden die als werknemer loon ontvangen van Nieuw Leven, zijn uitgesloten van besluitvorming over het eigen honararium.

Doelstelling kerkgenootschap

De doelstelling van Nieuw Leven Maastricht is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt: Nieuw Leven bestaat om God en Zijn koninkrijk door onze levens zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn op de plekken waar Hij ons plaatst en leidt.
 
Het tracht dit doel te bereiken door de volgende visie en waarden:

Jezus is het middelpunt, Hij bouwt de kerk
Een plek van aanbidding, gebed, herstel en leven in en vanuit de merkbare aanwezigheid van God.

Een familie vol van liefde
Een plek waar we leven als geliefde zonen en dochters van de hemelse Vader, bekleed met zijn glorie, geroepen om voor anderen een broer, zus vader of moeder te zijn

Getraind en toegerust om Jezus zichtbaar te maken
Een plek van discipelschap en geestelijke groei waar we genieten van Gods merkbare aanwezigheid in onze levens, spreken wat Jezus spreekt en doen wat Jezus doet.

Betrokken in de missie van God
Een kerk die beseft dat ze niet bestaat voor zichzelf maar om anderen te zegenen.

Zichtbaar als een stad die straalt in de nacht
Een kerk die leeft om individuen, regio’s en landen op een plek van genezing en herstel te brengen door de liefde, waarheid en kracht van God.

Bovenstaande tracht Nieuw Leven te bereiken door:

- Het houden van samenkomsten in Maastricht en omliggende regio
- Het stimuleren en organiseren van kleine groepen voor gebed, Bijbelstudie, vriendschap, zorg voor elkaar en praktische & geestelijke hulp voor de samenleving (o.a. voedselbank, stayclean, serve the city, soepbus)
- Het geven van godsdienstonderwijs; doormiddel van prediking, training en conferenties
- Het organiseren en aanbieden van kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk
- Evangelisatie en Zendingswerk
- Het verlenen van diaconale en pastorale zorg
- Alle andere wettige en passende middelen

Financiën

Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van Nieuw Leven en deze wordt opgestuurd naar de bestuursleden. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de aangeslotenen een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit. Dit verslag is ter inzage voor ieder lid van onze gemeente en wordt jaarlijks binnen 6 maanden na het boekjaar voorgelegd aan de leden op een algemene jaarvergadering. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af (jaarverslag) over de gang van zaken en het gevoerde beleid.

Beloningsbeleid

Vergoedingen die Nieuw Leven uitkeert voor werkzaamheden rondom het uitvoeren van de missie zijn in lijn met vergelijkbare functies en verantwoordelijkheden binnen non-profit organisaties. Daarnaast ontvangen externe sprekers een honorarium en ondersteunen we andere bedieningen daar waar mogelijk.

bottom of page