ANBI 

Het kerkgenootschap Nieuw Leven Maastricht is opgericht op 8 mei 2006. Voor de Nederlandse belastingbetaler is het goed om te weten dat Nieuw Leven Maastricht sinds 1 januari 2008 erkend is als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI, RSIN 818175229) en dus vrijgesteld is van schenkbelasting. Daarnaast zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59168579.
 
Op deze pagina vindt u de gegevens zoals voorgedragen door de belastingdienst.

Algemene gegevens
Naam kerkgenootschap Nieuw Leven Maastricht
Contact & bezoek adres The Abbey
Pater Kustersweg 24
6267NL Cadier en Keer 
e-mail info@nieuwlevenmaastricht.nl
RSIN 818175229
Kamer van koophandel 59168579
Rekeningnummer IBAN: NL16INGB0004662716                                
BIC: INGBNL2A

Bestuur

Nieuw Leven wordt geleid door het governance team. Een vertegenwoordiging hiervan neemt deel in het bestuur van Nieuw Leven. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en eventuele bestuursleden. In het bestuur zitten Bert de Hoop, Paul Boekhout en Gerke Geurts. Leiders die beroepshalve werkzaamheden verrichten, ontvangen een honorarium voor het dagelijks faciliteren van de missie, visie & waarden. Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen loon, maar kunnen wel gemaakte kosten uit naam van Nieuw Leven declareren.

Doelstelling kerkgenootschap

De doelstelling van Nieuw Leven Maastricht is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt: Nieuw Leven bestaat om God en Zijn koninkrijk door onze levens zichtbaar, vol van liefde en betrokken te laten zijn op de plekken waar Hij ons plaatst en leidt.
 
Het tracht dit doel te bereiken door de volgende visie en waarden:

Jezus is het middelpunt, Hij bouwt de kerk
Een plek van aanbidding, gebed, herstel en leven in en vanuit de merkbare aanwezigheid van God.

Een familie vol van liefde
Een plek waar we leven als geliefde zonen en dochters van de hemelse Vader, bekleed met zijn glorie, geroepen om voor anderen een broer, zus vader of moeder te zijn

Getraind en toegerust om Jezus zichtbaar te maken
Een plek van discipelschap en geestelijke groei waar we genieten van Gods merkbare aanwezigheid in onze levens, spreken wat Jezus spreekt en doen wat Jezus doet.

Betrokken in de missie van God
Een kerk die beseft dat ze niet bestaat voor zichzelf maar om anderen te zegenen.

Zichtbaar als een stad die straalt in de nacht
Een kerk die leeft om individuen, regio’s en landen op een plek van genezing en herstel te brengen door de liefde, waarheid en kracht van God.

Bovenstaande tracht Nieuw Leven te bereiken door:

- Het houden van samenkomsten in Maastricht en omliggende regio
- Het stimuleren en organiseren van kleine groepen voor gebed, Bijbelstudie, vriendschap, zorg voor elkaar en praktische & geestelijke hulp voor de samenleving (o.a. voedselbank, stayclean, serve the city, soepbus)
- Het geven van godsdienstonderwijs; doormiddel van prediking, training en conferenties
- Het organiseren en aanbieden van kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk
- Evangelisatie en Zendingswerk
- Het verlenen van diaconale en pastorale zorg
- Alle andere wettige en passende middelen

Financiën

Ieder kwartaal wordt er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van Nieuw Leven en deze wordt opgestuurd naar de bestuursleden. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de aangeslotenen een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit. Dit verslag is ter inzage voor ieder lid van onze gemeente en wordt jaarlijks binnen 6 maanden na het boekjaar voorgelegd aan de leden op een algemene jaarvergadering. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af (jaarverslag) over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders en opgestuurd naar de inspecteur van de belastingdienst.

Beloningsbeleid

Op dit moment betaalt Nieuw Leven een vergoeding voor 0.6 FTE voor het opzetten en structureren van de uitvoering van visie, missie & waarden en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Deze vergoeding is in lijn met vergelijkbare functies en verantwoordelijkheden binnen non-profit organisaties. Daarnaast ontvangen sprekers van extern een honorarium en ondersteunen we andere bedieningen daar waar mogelijk.

Documenten
ANBI Jaarverslag 2020
Beleidsplan 2020-2021
 

Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Beleidsplan 2016 -2020